Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp – Tuần 1 (SỐ ĐẶC BIỆT)

Những tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

          Với mỗi người dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là biểu tượng ngời sáng về đạo đức cách mạng, tấm gương hy sinh, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, Người đã để lại cho chúng ta một gia tài đồ sộ, một di sản hết sức quí báu. Đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thời đại Hồ Chí Minh. Trách nhiệm của chúng ta, mỗi người dân Việt Nam và các thế hệ mai sau là phải giữ gìn, bảo vệ, kế thừa và phát huy một cách tốt đẹp nhất những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, như trong Điếu văn mà đồng chí Lê Duẩn đọc tại lễ truy điệu Bác: “Vĩnh biệt Người, chúng ta thề: suốt đời học tập đạo đức, tác phong của Người, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng, không sợ gian khổ, không sợ hy sinh, rèn luyện mình thành những chiến sĩ trung thành với Đảng, với dân, làm chủ đất nước, làm chủ xã hội mới, mang lá cờ bách chiến bách thắng của Hồ Chủ tịch tới đích cuối cùng…”.

          Thuấn nhuần lời dạy của Bác, đồng thời, nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương với quyết tâm cao, nỗ lực lớn đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, bài bản, có sáng tạo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị. Tiến hành quán triệt nội dung Chỉ thị và các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Đồng thời, hằng năm tổ chức triển khai, quán triệt các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến đội ngũ cán bộ chủ chốt và đội ngũ báo cáo viên trong Đảng bộ.

          Triển khai thực hiện các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Đề án văn hóa công vụ của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1049-QĐ/ĐUK ngày 01/11/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về ban hành Chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức, trong đó nhấn mạnh nội dung xây dựng gương đảng viên theo phương châm “Trung thành – Trung thực – Đoàn kết – Tận tụy – Sáng tạo –  Nêu gương”. Đồng thời, hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc xây dựng quy định cụ thể về chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; nghiên cứu, xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nêu cao trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Từ đó, các cấp ủy đảng đã tiến hành rà soát, bổ sung và hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cơ quan, đơn vị theo phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ đánh giá kết quả”; đồng thời, phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của ngành theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          Trên cơ sở chuẩn mực đạo đức đã xây dựng, nhiều đảng ủy đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong hội họp, đi cơ sở, lễ tân, sử dụng xe và các tài sản công; nghiên cứu, xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

          Phát huy kết quả sau hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay”; đồng thời, cụ thể hóa các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, các đảng ủy trực thuộc và người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã thể hiện rõ ý thức, trách nhiệm nêu gương. Nêu gương trong việc “nói đi đôi với làm” là nội dung xuyên suốt được các đảng ủy triển khai thực hiện nhằm phát huy tính tiền phong, gương mẫu, trung thực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu. Xây dựng phong cách lời nói đi đôi với việc làm, lấy việc làm và hiệu quả của việc làm theo để nêu gương từ đó tạo sức lan tỏa đến cán bộ, đảng viên. Đi kèm với đó là nêu gương trong tự phê bình và phê bình, đồng thời với phát huy dân chủ, tăng cường tinh thần đoàn kết trong cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị; nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình, kịp thời nhận diện những biểu hiện lệch lạc, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để kịp thời sửa chữa. Đồng thời, thông qua tự phê bình và phê bình để phát huy, khuyến khích các nhân tố tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Ảnh: Đồng chí Lại Xuân Lâm và đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2021.

          Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã chủ động gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác với các phong trào thi đua yêu nước và các hành động cụ thể, từ đó đã xuất hiện nhiều phong trào, mô hình tốt, cách làm hay và nhiều tấm gương tiêu biểu. Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã biểu dương, khen thưởng 222 tập thể và cá nhân, đồng thời đề nghị Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng khen cho 08 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có thể kể đến như: Văn phòng Chính phủ với quyết tâm “xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân” đã nỗ lực hành động quyết liệt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật với nhiều hình thức sáng tạo, linh hoạt; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, xây dựng Chính phủ điện tử đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam nhiều năm liền thuộc nhóm cao nhất thế giới, góp phần nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Sự phối hợp, hành động quyết liệt của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương và các cơ quan tư pháp… Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được triển khai kiên quyết, kiên trì, đồng bộ, toàn diện, đi vào chiều sâu, không có vùng cấm, không có ngoại lệ và đã có những bước tiến mạnh, đột phá, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, rõ rệt, là dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ, đồng thời, tạo ra sức răn đe, cảnh tỉnh, cảnh báo rất lớn. Nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là các vụ án lớn, nghiêm trọng tiếp tục được phát hiện, điều tra, khởi tố, truy tố, xét xử nghiêm minh, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao, đồng tình ủng hộ, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước… Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang gây ra cuộc khủng hoảng trên toàn thế giới, nhiều tấm gương là các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế đã làm việc tận tụy, trách nhiệm, không ngại hiểm nguy, vất vả, xung phong đến tuyến đầu chống dịch là hành động đẹp, đầy tính nhân văn, nhờ những hi sinh, đóng góp đó mà Việt Nam trở thành một trong những quốc gia thành công nhất thế giới trong việc phòng, chống dịch Covid-19, từ đó, một không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, vào tiền đồ tươi sáng của Dân tộc ngày càng được củng cố và lan toả sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân và được bạn bè quốc tế ghi nhận.

          Ngoài ra còn rất nhiều cá nhân điển hình, tiêu biểu của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, như: Đồng chí Trần Việt Bắc, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương, PGS. TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế hay đồng chí Huỳnh Thị Ngọc Hoa, Phó Bí thư đảng ủy, Chánh Văn phòng, Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Tp Hồ Chí Minh… từ đó góp phần thay đổi và nâng cao nhận thức không chỉ của cấp ủy mà cả đội ngũ cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ. Việc làm theo Bác đã được thực hiện thường xuyên hơn, đã trở thành công việc hằng ngày của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

           Có thể khẳng định, với những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong thời gian qua, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng: Trong thời gian tới, những sáng kiến, những tấm gương điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương sẽ tiếp tục được nhân lên, tỏa sáng, tạo thành phong trào thi đua sâu rộng trong các cấp ủy đảng, trong toàn Đảng bộ và xã hội; tạo thành sức mạnh tổng hợp, khối đại đoàn kết thống nhất, là cơ sở vững chắc góp phần xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ngày càng trong sạch, vững mạnh, là tiền đề quan trọng để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII đã đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.