HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT CÁC NGHỊ QUYẾT, CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG; NGHỊ QUYẾT, KẾT LUẬN CHƯƠNG TRÌNH CỦA ĐOÀN

    Đoàn Trường tổ chức học tập, quán triệt về các Nghị quyết, Chủ trương của Đảng; Nghị quyết, Kết luận, Chương trình của Đoàn dành cho thanh niên năm 2022.

     Tuyên truyền trong cán bộ Đoàn trong toàn trường về những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời Khuyến khích cán bộ Đoàn chủ động nắm bắt thông tin về chủ trương, những cơ hội và thách thức trong quá trình hoạt động góp phần nâng cao chất lượng Cán bộ Đoàn tại Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật ­­- Công nghệ Cần Thơ. Tạo môi trường cho các cán bộ Đoàn gặp gỡ giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.