HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT, CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG; NGHỊ QUYẾT, KẾT LUẬN, CHƯƠNG TRÌNH CỦA ĐOÀN

Nhằm giúp đoàn viên – thanh niên trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thấy rõ những thành tựu đạt được trong năm trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố Cần Thơ; tạo sự đồng thuận cao với những quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu và các giải pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy gắn với việc triển khai, quán triệt, cụ thể hóa thực hiện tốt về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đoàn trường đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền nghị quyết, chủ trương của Đảng, nghị quyết, kết luận chương trình của Đoàn năm 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.