Đoàn trường tổ chức kiểm tra định kỳ (2 đợt kiểm tra)

     Nhằm đảm bảo yêu cầu về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đoàn Trường đối với các đoàn cơ sở trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2021 – 2022.

     Đánh giá hiệu quả, kết quả thực hiện các chỉ thị, chủ trương công tác Đoàn, chấp hành điều lệ Đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

     * Nội dung kiểm tra – Đợt 1 (25/4/2022)

     – Kết quả tổ chức thực hiện Tháng thanh niên năm 2022; Công tác chuẩn bị Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022. 

     – Việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ Đại hội Đoàn các cấp. 

     – Công tác triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch số 460-KH/TWĐTN-BTC ngày 03/12/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Kế hoạch số 59-HK/TU ngày 12/02/2022 của Thành ủy Cần Thơ thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biến hiện “tự diễn biến”, “tự chuyên hóa”. Kế hoạch số 461-KH/TWĐTN-VPUBH ngày 03/12/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, giai đoạn 2021 – 2030 và Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về phát triển thanh niên thành phố Cần Thơ giai đoạn 2012 – 2030; Kế hoạch số 261-KH/TĐTN-BTG ngày 02/8/2021 của Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2026. 

 

* Nội dung kiểm tra – Đợt 2(24/5/2022)

     – Kết quả tổ chức thực hiện Tháng thanh niên năm 2022; công tác chuẩn bị chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022. 

     – Việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ Đại hội Đoàn các cấp. 

     – Công tác triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch số 460-KH/TWĐTN-BTC ngày 03/12/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Kế hoạch số 59-HK/TU ngày 12/02/2022 của Thành ủy Cần Thơ thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biến hiện “tự diễn biến”, “tự chuyên hóa”. Kế hoạch số 461-KH/TWĐTN-VPUBH ngày 03/12/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, giai đoạn 2021 – 2030 và Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về phát triển thanh niên thành phố Cần Thơ giai đoạn 2012 – 2030; Kế hoạch số 261-KH/TĐTN-BTG ngày 02/8/2021 của Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2026. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.