TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CÁN BỘ ĐOÀN

    Đoàn trường phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn

Xây dựng hình ảnh cán bộ Đoàn trong thời đại hiện nay.

     Trang bị kiến thức cập nhật kiến thức, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp công tác cho cán bộ Đoàn tham mưu và chỉ đạo tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức Đại hội Đoàn các cấp

     Trang bị kiến thức cho đội ngũ cán bộ Đoàn làm hạt nhân tuyên truyền, nắm và hiểu rõ pháp luật, các phương pháp đấu tranh, phòng ngừa với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch từ đó tuyên truyền, vận động Đoàn viên, thanh niên và nhân dân tin vào các chủ trương, chính sách của Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.