Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp – Tuần 40 (SỐ ĐẶC BIỆT)

Bình Định: Nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong học và làm theo Bác

     – Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Bình Định, đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và nhân dân; xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực.

     Đây là khẳng định của đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định khi nói về kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại địa phương.

 

     Đồng chí Hồ Quốc Dũng thông tin, để Chỉ thị số 05-TC/TW từng bước đi vào đời sống, ngay sau khi tiếp thu Chỉ thị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã tập trung chỉ đạo tổ chức quán triệt Chỉ thị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện.

 

     Trong quá trình thực hiện, cùng với tổ chức học tập, quán triệt các chuyên đề có liên quan hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo các cấp ủy, địa phương, đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch, nội dung đột phá trong học tập và làm theo Bác, quan tâm giải quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc trong nội bộ Đảng và nhân dân gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu, cán bộ chủ chốt…

     Cùng với những chỉ đạo trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên. Quan tâm đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ; tăng cường thông tin tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình hay, hiệu quả; đồng thời biên soạn, đưa vào giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và học sinh, sinh viên; gắn học và làm theo Bác với các phong trào thi đua yêu nước, thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường kiểm tra, giám sát và sơ tổng kết việc thực hiện Chỉ thị hằng năm.

 

     Với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ nhiều giải pháp, đến nay nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh đã được ghi nhận.

 

     Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng khẳng định, ngay từ khâu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại mỗi cấp ủy, địa phương, đơn vị, thông qua việc xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch hành động về học và làm theo Bác đã gắn liền với giải quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm; coi đây là nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các vấn đề đưa ra có sự trao đổi thể hiện quyết tâm thực hiện bài bản, đi vào thực chất và hiệu quả cao, từ đó góp phần xử lý, giải quyết nhiều vụ việc, vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

 

     Nhấn mạnh thêm về kết quả gắn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với đẩy mạnh cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cho hay: Các cấp, các ngành trong tỉnh đã thực hiện có hiệu quả nội dung này, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức. Bên cạnh đó, việc công khai, minh bạch trong tổ chức hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước; đơn giản hóa thủ tục hành chính, loại bỏ những thủ tục hành chính bất hợp lí gây phiền hà cho tổ chức và công dân đã được các cấp, các ngành quan tâm.

 

     Các phong trào thi đua cải cách hành chính, xây dựng tác phong công tác trong các cơ quan hành chính Nhà nước đã được đẩy mạnh, góp phần cải tiến lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, hiệu suất công tác, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

 

     Riêng với nội dung đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong sinh hoạt chi bộ, theo đồng chí Hồ Quốc Dũng, đến nay nội dung này trở thành hoạt động thường xuyên ở các tổ chức cơ sở đảng. Tại các kỳ sinh hoạt chi bộ hàng tháng, các chi bộ đã tổ chức cho đảng viên thảo luận nội dung các chuyên đề; đánh giá kết quả làm theo của tập thể và cá nhân, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế trong quá trình thực hiện để rút kinh nghiệm, khắc phục tồn tại, hạn chế; phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân tích cực, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác….

 

     Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bình Định khẳng định: Nhiều chi bộ đã lựa chọn các bài viết, lời dạy của Bác sát với nội dung chuyên đề hàng năm để đưa vào sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề, điển hình như Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức học tập 366 lời dạy, câu nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lời bình do Cục Tuyên huấn biên soạn trong toàn lực lượng từ năm 2018 đến nay.

 

     Nhiều chi bộ sử dụng “Sổ tay học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có hình thức gọn, đẹp, nội dung thiết thực để cấp phát cho cán bộ, đảng viên làm tài liệu học tập, nghiên cứu và đăng ký nội dung phấn đấu học tập, làm theo của cá nhân… Qua đó giúp sinh hoạt thường lệ của chi bộ trở nên thiết thực, cụ thể hơn, góp phần giáo dục đảng viên giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

 

     Bên cạnh những kết quả trên, qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn tỉnh Bình Định, nhiều điển hình, mô hình trong sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế – xã hội và xóa đói giảm nghèo ở địa phương đã xuất hiện ngày càng nhiều. Đặc biệt, phong trào “Tỉnh Bình Định chung tay vì người nghèo – Không có ai bị bỏ lại phía sau” được triển khai rộng khắp, qua đó đã huy động được các nguồn lực xã hội tạo sinh kế và cải thiện đời sống cho người nghèo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế cho địa phương./.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.