ĐOÀN TRƯỜNG PHỐI HỢP HỖ TRỢ HIỆN THỰC HÓA Ý TƯỞNG, SÁNG KIẾN CỦA ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN NĂM HỌC 2021-2022

Đoàn Trường đã thực hiện, thống kê số lượng ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên trong năm học 2021 – 2022 bằng phương thức giao Bí thư các Đoàn khoa tổng hợp ý tưởng và gửi về Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ trước ngày 19/5/2022.

Sau khi triển khai thông báo, đoàn viên, thanh niên trong toàn Trường nhiệt tình hưởng ứng.

Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ nhận được 3981 ý tưởng, sáng kiến từ 3434 đoàn viên, thanh niên. Các ý tưởng, sáng kiến thể hiện sự quan tâm của đoàn viên, thanh niên đối với sự phát triển của tổ chức Đoàn và chiến lược phát triển thanh niên trong thời kỳ mới.

Tổng số ý tưởng được đăng tải trên Ngân hàng ý tưởng, sang tạo thanh niên Việt Nam: 2056 ý tưởng, chiếm tỷ lệ 59,9%.

Tổng số ý tưởng được triển khai hiện thực hóa: 42 ý tưởng, chiếm tỷ lệ 02%.

Qua việc triển khai ý tưởng, sáng kiến trong năm học 2021 – 2022, đoàn viên, thanh niên của Trường đã nâng cao ý thức, phát huy khả năng sáng tạo của tuổi trẻ trong việc ứng dụng kiến thức chuyên môn và thực tiễn đời sống, tạo ra nhiều sản phẩm thiết thực phục vụ cộng đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.