KỶ NIỆM SINH NHẬT BÁC – Đoàn trường tổ chức chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

     Đoàn trường tổ chức học tập và triển khai chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022”.

     Mục đích giúp cho cán bộ công chức và học sinh, sinh viên, đảng viên toàn Đảng bộ hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh – nhà chính trị, nhà tư tưởng, nhà văn hóa, ngoại giao, quân sự, lãnh tụ của Đảng Cộng sản Việt Nam và dân tộc Việt Nam. Khẳng định cống hiến của người chiến sĩ cộng sản quốc tế Hồ Chí Minh với phong trào cách mạng vô sản thế giới và những giá trị bất hủ của tư tưởng Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay. Các hoạt động cần tạo ấn tượng sâu sắc, xúc động, tạo được khí thế cách mạng, tăng niềm tin của cán bộ công chức và học sinh, sinh viên, đảng viên toàn Đảng bộ vào con đường phát triển của đất nước.

     Nội dung chuyên đề: Nâng Cao Tinh Thần Trách Nhiệm, Năng Động, Sáng tạo, Phấn Đấu Thực Hiện Thắng Lợi Nhiệm Vụ Năm 2022”. Cụ thể:

  1. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022; tuyên truyền về bối cảnh chính trị – xã hội Việt Nam thời điểm Người ra đi tìm đường cứu nước, nhất là sự khủng hoảng đường lối cách mạng; ý chí, quyết tâm đi tìm con đường cứu nước của Người và những chuyển biến trong nhận thức khi Người đến với chủ nghĩa Mác – Lênin; những điểm mốc quan trọng trong hành trình tìm đường cứu nước và ý nghĩa lịch sử của việc tìm ra con đường cứu nước.
  2. Tuyên truyền về những cống hiến Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và chủ nghĩa xã hội – con đường mà Người đã lựa chọn cho dân tộc, nhất là những bước ngoặt của cách mạng Việt Nam và những đóng góp của Người đối với chủ nghĩa Mác – Lênin và cách mạng vô sản thế giới.
  3. Tuyên truyền về tình cảm của bạn bè và nhân dân thế giới đối với nhân cách và di sản tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí minh khi Người là chiến sĩ cộng sản hoạt động ở nước ngoài, cũng như lúc Người về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, khi Người còn sống và cả khi Người đã ra đi.
  4. Khẳng định trách nhiệm của cán bộ công chức và học sinh, sinh viên, đảng viên toàn Đảng bộ thực hiện lý tưởng cách mạng và con đường phát triển của dân tộc Việt Nam mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.
  5. Đấu tranh bác bỏ những âm mưu, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, hạ bệ uy tín Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.