ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐOÀN CẤP TRƯỜNG

Để tiết kiệm thời gian và chi phí của Đại hội, các cơ sở Đoàn đã mã hóa tài liệu văn kiện Đại hội bằng mã QR-Code để đại biểu tải, chủ động nghiên cứu tài liệu thông qua smartphone của mình. Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn đã đổi mới hình thức trình bày báo cáo tổng kết truyền thống thành báo cáo bằng video clip; trình bày danh sách nhân sự, các chức danh trên Microsoft Powerpoint tại Đại hội.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Đoàn nói chung và công tác tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở nói riêng luôn được Ban Thường vụ Đoàn Khối quan tâm, chỉ đạo sâu sát và xác định rằng đây là nhiệm vụ quan trọng của đoàn viên, thanh niên trong Khối góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của tổ chức Đoàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.