Hội nghị học tập, quán triệt về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đoàn Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng năm 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.