10 KHOẢN TRỢ CẤP TĂNG CAO ĐÁNG CHÚ Ý TỪ NGÀY 1/7/2023: THAY ĐỔI QUAN TRỌNG TRONG CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

10 khoản trợ cấp tăng cao từ ngày 1/7/2023
(1) Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau
Theo Điều 29 Luật BHXH, người lao động (NLĐ) đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 5 ngày đến 10 ngày trong một năm.
Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.
Như vậy, khi tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên thành 1,8 triệu đồng/tháng thì mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau sẽ tăng từ 447.000 đồng/ngày lên thành 540.000 đồng/ngày.
(2) Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nuôi con nuôi
Theo Điều 38 Luật BHXH, lao động nữ sinh con hoặc NLĐ nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở.
Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.
Như vậy, khi tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên thành 1,8 triệu đồng/tháng thì mức hưởng trợ cấp này sẽ tăng từ 2,98 triệu đồng cho mỗi con lên thành 3,6 triệu đồng cho mỗi con.
(3) Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản
Theo Điều 41 Luật BHXH, lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 5 ngày đến 10 ngày.
Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.
Như vậy, khi tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên thành 1,8 triệu đồng/tháng thì mức hưởng chế độ này sẽ tăng từ 447.000 đồng/ngày lên thành 540.000 đồng/ngày.
(4) Trợ cấp một lần khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Theo Điều 46 Luật BHXH, NLĐ bị tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) làm suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% thì được hưởng trợ cấp một lần.
Mức trợ cấp một lần được quy định như sau: Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 5 lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở.
Như vậy, khi tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng, NLĐ sẽ được hưởng trợ cấp một lần thấp nhất (khi bị suy giảm 5% khả năng lao động) là 9 triệu đồng, sau đó cứ suy giảm thêm 1% khả năng lao động được hưởng thêm 900.000 đồng.
(5) Trợ cấp hằng tháng khi bị TNLĐ, BNN
Theo Điều 47 Luật BHXH, NLĐ bị TNLĐ, BNN làm suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hằng tháng.
Mức trợ cấp hằng tháng được quy định như sau: Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở.
Như vậy, khi tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng, NLĐ sẽ được hưởng trợ cấp hằng tháng thấp nhất (khi bị suy giảm 31% khả năng lao động) là 540.000 đồng/tháng, sau đó cứ suy giảm thêm 1% khả năng lao động được hưởng thêm 36.000 đồng/tháng.
(6) Trợ cấp phục vụ cho người bị TNLĐ, BNN
Theo Điều 50 Luật BHXH, NLĐ bị TNLĐ, BNN làm suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần thì ngoài trợ cấp hàng tháng còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương cơ sở.
Như vậy, khi tăng lương cơ sở, mức trợ cấp phục vụ cũng sẽ tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên thành 1,8 triệu đồng/tháng.
(7) Trợ cấp một lần khi chết do TNLĐ, BNN
Theo Điều 51 Luật BHXH, NLĐ đang làm việc bị chết do TNLĐ, BNN hoặc bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do TNLĐ, BNN thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 36 lần mức lương cơ sở.
Khi lương cơ sở tăng, mức trợ cấp này sẽ tăng từ 53,64 triệu đồng lên thành 64,8 triệu đồng.
(😎 Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau điều trị thương tật, bệnh tật
Theo Điều 54 Luật An toàn, vệ sinh lao động, NLĐ sau khi điều trị ổn định thương tật do TNLĐ hoặc bệnh tật do BNN, trong thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 5 ngày đến 10 ngày cho một lần bị TNLĐ, BNN.
Mức hưởng dưỡng sức mỗi ngày được tính bằng 30% mức lương cơ sở. Khi lương cơ sở tăng, mức hưởng chế độ này sẽ tăng từ 447.000 đồng/ngày lên thành 540.000 đồng/ngày.
(9) Trợ cấp mai táng
Theo Điều 66 Luật BHXH, những người sau đây khi chết thì thân nhân được nhận một lần trợ cấp mai táng: NLĐ đang đóng BHXH hoặc NLĐ đang bảo lưu thời gian đóng BHXH mà đã có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên; NLĐ chết do TNLĐ, BNN hoặc chết trong thời gian điều trị do TNLĐ, BNN; người đang hưởng lương hưu, hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN hằng tháng đã nghỉ việc.
Trợ cấp mai táng được tính bằng 10 lần mức lương cơ sở. Như vậy, khi lương cơ sở tăng, mức trợ cấp mai táng sẽ tăng từ 14,9 triệu đồng lên thành 18 triệu đồng.
(10) Trợ cấp tuất hằng tháng
Điều 68 Luật BHXH quy định, mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở.
Như vậy, khi lương cơ sở tăng, mức trợ cấp tuất hằng tháng sẽ là 900.000 đồng/tháng/thân nhân hoặc 1.260.000 đồng/tháng/thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng.
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết '10 KHOẢN TRỢ CẤP BHXH TĂNG TỪ 01/7/2023 Từ ngày 01/7/2023, mức lương CƠ sở được điều chỉnh lên 1.800.000 đồng/tháng theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, rất nhiều khoản trợ cấp BHXH sẽ được điều chỉnh tăng theo quy định mới'
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.