Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ (gọi tắt là Đoàn Trường) là đơn vị Đoàn trực thuộc Thành Đoàn Cần Thơ. Hiện tại, Đoàn Trường có 3072 đoàn viên, Ban Chấp hành Đoàn Trường nhiệm kỳ 2019 – 2022 có 27 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 09 đồng chí, Thường trực gồm 03 đồng chí (01 Bí thư, 02 Phó Bí thư). Cơ cấu tổ chức gồm: Văn phòng Đoàn, 06 Ban chuyên môn, 05 Đoàn khoa, 01 chi đoàn cơ sở, 02 câu lạc bộ, đội, nhóm trực thuộc.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

– Đại diện, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên.

– Giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho đoàn viên, thanh niên.

– Phối hợp với các Phòng, Khoa, Trung tâm, Công đoàn trong Nhà trường tổ chức các chương trình hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học, các lớp huấn luyện kỹ năng mềm.

– Lãnh đạo Hội Sinh viên xây chương trình văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và các Câu lạc bộ nhằm giúp sinh viên nâng cao kiến thức, kỹ năng và hoàn thiện nhân cách.

– Phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể, kinh tế – xã hội trong và ngoài thành phố chăm lo cho thanh niên, tích cực xây dựng cơ sở Đoàn, Hội, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền.