Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tổ chức quán triệt, tuyên truyền chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023” lần thứ II

Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ về tổ chức quán triệt, tuyên truyền chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023”, tại Hội trường A lần thứ II vào ngày 20/5/2023.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay. Đây là một công việc có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ chế độ.

Nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ về tổ chức quán triệt, tuyên truyền chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023”. Đây là một hoạt động ý nghĩa nhằm giúp các cán bộ, giảng viên và sinh viên của Trường hiểu rõ hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhận thức được vai trò và trách nhiệm của mình trong việc học tập và làm theo Bác; xác định được những mục tiêu cụ thể và giải pháp thiết thực để thực hiện trong công việc và cuộc sống.

Buổi quán triệt đã kết thúc thành công và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho các cán bộ Đoàn Trường. Đây là một hoạt động có ý nghĩa nhằm nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhà trường, góp phần xây dựng một thế hệ thanh niên có ý thức trách nhiệm, năng động, sáng tạo và phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.