Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền phổ biến Nghị quyết, Chủ trương của Đảng; Chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận chủ trương của Đoàn dành cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên năm học 2022 – 2023

Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong việc học tập và thực hiện các Nghị... Xem thêm