Kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2020

hực hiện theo kế hoạch số 89-KH/HSV ngày 05/06/2020, Ủy ban kiểm tra của HSV thực hiện công tác kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào thanh niên năm học 2019 – 2020 nhằm:

– Đảm bảo yêu cầu về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đoàn Trường đối với các đoàn cơ sở trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019 – 2020.

– Đánh giá hiệu quả, kết quả thực hiện các chỉ thị, chủ trương công tác Đoàn, chấp hành điều lệ Đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

– Thông qua công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời nắm bắt tình hình chung, những mặt yếu kém, hạn chế, khó khăn còn tồn tại ở các Đoàn khoa, các chi đoàn. Từ đó, đưa ra được các giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn, hạn chế; chỉ đạo tháo gỡ những vấn đề còn tồn tại hoặc mới nảy sinh; phát hiện những mô hình mới, điển hình tiên tiến và những việc làm tốt để nhân rộng góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và hiệu quả hoạt động của Đoàn.

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.