HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 6 NĂM 2023

Thực hiện Hướng dẫn số 136-HD/BTGTU, ngày 30/5/2023 của Ban tuyên giáo tỉnh uỷ Lâm Đồng trong tháng 6 năm 2023, ngoài các nội dung đã có định hướng tuyên truyền chuyên đề, Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn tuyên truyền một số nội dung trọng tâm như sau:

 1. Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các hoạt động thể dục – thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương trong tháng, như:Ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6) – Tháng hành động vì trẻ em năm 2023; 112 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2023); Ngày môi trường thế giới (05/6); Kỷ niệm82 năm Ngày Truyền thống Hội Người cao tuổi (06/6/1941-06/6/2023); 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6); 111 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng (11/6/1912- 11/6/2023); kỷ niệm 127 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu (15/6/1896 – 15/6/2023); kỷ niệm 98 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2023); Ngày toàn dân phòng chống ma túy (26/6); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và các ngày lễ kỷ niệm khác.
 2. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế – xã hội tháng 5/2023, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh,xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tháng 6/2023 theo tinh thầnNghị quyết số 22/NQ-TU, ngày 07/12/2022 của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 135/NQ-HĐND, ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh và Chương trình hành động số 581/CTr-UBND, ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2023; Kế hoạch số 3456/KH-UBND, ngày 18/4/2023 của UBND tỉnh về thực hiện quyết liệt các giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
 3. Đẩy mạnh tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 69-KH/TU, ngày 12/01/2023 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 gắn với chuyên đề“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương; quyết liệt, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI”.
 4. Đẩy mạnh tuyên truyền công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển

sinh đại học, cao đẳng năm 2023; các biện pháp phòng chống tai nạn, thương tích và phòng chống đuối nước cho trẻ em trong dịp hè.

 1. Tuyên truyền về kết quả Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; nội dung, diễn biến, kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.
 2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 10/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địabàntỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030”; Đề án của UBND tỉnh “Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp; khôi phục và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030” và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng.
 3. Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW gắn với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 27-NQ/TW, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và kế hoạch của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW(theo tinh thần Kế hoạch số 84-KH/TU, ngày 08/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/20/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả).
 4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật và chế tài xử lý đối với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thông tin rộng rãi, kịp thời, công khai, minh bạch trong Nhân dân về chủ trương phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch xây dựng,…; tuyên truyền, thông báo về hành vi, thủ đoạn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản gắn với các vụ việc, vụ án cụ thể, điển hình để người dân chấp hành pháp luật, đề cao cảnh giác, tăng cường các biện pháp tự quản lý, phòng ngừa, bảo vệ tài sản(theo tinh thần Công văn số 2583 – CV/TU, ngày 18/5/2023 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản).
 5. Tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến việc thiết lập và sử dụng các trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội theo Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Quy định về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điển tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội; Hướng dẫn số 99-HG/BTGTW, ngày 20/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW.
 6. Tăng cường tuyên truyền biển, đảo, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc chấp hành pháp luật liên quan đến biển, đảo; thực  hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về“Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
 7. Tuyên truyền các văn bản mới ban hành của Trung ương, của tỉnh như:

– Chỉ thị 21-CT/TW, ngày 4/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

– Kết luận số 54-KL/TW, ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

– Nghị quyết số 73/NQ-CP, ngày 06/5/2023 của Chính phủ về việc ủy quyền quyết định giá đất.

– Nghị quyết số 59/NQ-CP, ngày 23/4/2023 của Chính phủ về giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay phục vụ nhu cầu đời sống, tiêu dùng.

– Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 07/CT-UBND, ngày 26/4/2023 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao vai trò, trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc và tham mưu của các cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

– Quy định số 23-QĐ/TU, ngày 10/5/2023 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về miễn nhiễm, từ chức đối với cán bộ và bố trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý sau khi bị kỷ luật.

 1. Tuyên truyền kết quả các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo Đảng và Nhà nước, trọng tâm là chuyến đi của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham dự Lễ đăng quang của Nhà vua Charles III tại Vương quốc Anh; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 tại Labuan Bajo, Indonesia; chuyến thăm Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Trong đó, cần nhấn mạnh chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc; khẳng định uy tín, vai trò, vị thế quan trọng của Việt Nam trong chính sách đối ngoại ở khu vực cũng như trên thế giới.
 2. Tuyên truyền việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh phát sinh theo chỉ đạo của Bộ Y tế tại Văn bản số 2116/BYT-DP ngày 12/4/2023; chủ động phương án, kịch bản ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra; tiếp tục triển khai tiêm vắc xin phòng chống dịch theo kế hoạch.
 3. Tuyên truyền các sự kiện, xúc tiến, quảng bá, liên kết phát triển du lịch trong và ngoài nước; đặc biệt là các sự kiện trong mùa du lịch hè 2023; Đề án ứng dụng công nghệ 4.0 để phát triển du lịch thông minh, thúc đẩy du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.
 4. Quán triệt, định hướng tuyên truyền và sinh hoạt cấp ủy về tình hình xung đột Nga – Ukraine trong một năm qua; xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, chính trị của Đảng và sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Tập trung tuyên truyền các nội dung sau:

– Khẳng định Việt Nam đề cao Hiến chương LHQ và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, nhất là tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia; sự cần thiết của đối thoại, tính nhân văn, trách nhiệm trong việc tôn trọng, tuân thủ luật nhân đạo và nhân quyền quốc tế, thúc đẩy viện trợ, cứu trợ nhân đạo cho người dân, trong đó có việc bảo đảm an ninh, an toàn, tạo điều kiện sơ tán khi cần thiết cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Ukraine; nhấn mạnh vai trò của LHQ trong giữ gìn hòa bình khu vực, thế giới.

– Khẳng định đường lối, chủ trương đối ngoại của Đảng ta là đúng đắn; những đóng góp tích cực của Việt Nam nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột được bạn bè quốc tế đánh giá cao, góp phần quan trọng vào việc gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế đất nước.

 1. Tuyên truyền hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII – năm 2023; Thể lệ (sửa đổi, bổ sung) nhằm tạo sự hưởng ứng rộng rãi ở các cơ quan, đơn vị, địa phương và đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân tham gia.

Trên đây là Hướng dẫn tuyên truyền tháng 6/2023, đề nghị các tổ chức cơ sở đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội; các cơ quan, đơn vị của huyện triển khai thực hiện.

—–o0o—–

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.