Ủy ban kiểm tra Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tổ chức giám sát chuyên đề đợt 2 đối với các Đoàn khoa trực thuộc năm học 2023 – 2024

Căn cứ Chương trình làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đoàn trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ khóa V, nhiệm kỳ 2022 – 2024; Thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2023 – 2024, Hướng dẫn số 19-HD/UBKTTĐ, ngày 22/2/2024 của Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn Cần Thơ về công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn năm 2024. Ngày 22/5/2024, Ủy ban Kiểm tra Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ đã tiến hành kiểm tra chuyên đề đợt 2 đối với các Đoàn khoa trực thuộc trong năm học 2023-2024. Đây là hoạt động thường niên nhằm đánh giá công tác cán bộ đoàn các cấp, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Mục đích

  • Nhằm đảm bảo yêu cầu về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đoàn Trường đối với các đoàn cơ sở trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2023 – 2024.
  • Đánh giá hiệu quả, kết quả thực hiện các chỉ thị, chủ trương công tác Đoàn, chấp hành điều lệ Đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Nội dung kiểm tra:

  • Đối với tập thể: Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ lần thứ XI; kết quả thực hiện Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 
  • Đối với cá nhân: Giám sát việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của Ủy viên Ban Chấp hành cùng cấp gắn với việc thực hiện Kế hoạch số 68-KH/TĐTN-TCKT ngày 08/02/2023 của Ban Thường vụ Thành đoàn về tiếp tục thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biển hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Địa điểm, thành phần:

* Đoàn làm việc với: Đoàn khoa Công nghệ thông tin, Đoàn khoa Công nghệ Sinh Hóa – Thực phẩm; Đoàn Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông.

* Thành phần đoàn kiểm tra:

  1. Đ/c Phạm Thành Công, Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ nhiệm UBKT Đoàn trường
  2. Đ/c Nguyễn Nhựt Quỳnh, UV BTV Đoàn trường, Phó Chủ nhiệm UBKT Đoàn trường
  3. Đ/c Lý Thị Tú Uyên, Ủy viên UBKT

Kết quả:

Đợt giám sát đã giúp Ủy ban Kiểm tra nắm bắt được tình hình thực hiện các chương trình hành động của Đoàn, cũng như việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ Đoàn tại các đơn vị được giám sát. Từ đó, có những đánh giá, rút kinh nghiệm và đề xuất biện pháp khắc phục kịp thời. Hoạt động giám sát chuyên đề của Ủy ban Kiểm tra Đoàn Trường có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo tính nghiêm túc, hiệu quả trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Đồng thời, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của Ban Chấp hành Đoàn Trường, xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

Ủy ban Kiểm tra làm việc với Đoàn khoa Công nghệ thông tin, Đoàn khoa Công nghệ Sinh Hóa – Thực phẩm và Đoàn Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.