HƯỚNG DẪN SỐ 124/HD-CĐVC VỀ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CỦA ĐOÀN VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM

Số: 124/HD-CĐVC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2018

HƯỚNG DẪN

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ,

KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CỦA ĐOÀN VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘN

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại Công văn số 559/TLĐ ngày 10/4/2018 về tuyền truyền, phổ biến pháp luật; nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động năm 2018, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai thực hiện như sau:

1. Nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đoàn viên công đoàn và cán bộ, công chức, viên chức, lao động

– Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ), đoàn viên công đoàn chủ động tìm hiểu chủ trương, đường lối của Đảng, chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao ý thức pháp luật, trách nhiệm công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

– Tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVCLĐ, đoàn viên công đoàn như: Bộ luật Lao động 2012; Luật Công đoàn 2012; Luật Cán bộ, Công chức 2008; Luật Viên chức; Luật Bảo hiểm xã hội 2014; Luật Bảo hiểm y tế 2014; Luật An toàn vệ sinh lao động…

– Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021 và Tiểu Đề án 3 “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, công đoàn và những pháp luật có liên quan cho người lao động trong các loại hình doanh nghiệp” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì được tiếp tục thực hiện từ năm 2017 đến năm 2021.

– Tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật hưởng ứng “Tháng Công nhân”, “Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” năm 2018.

– Đối với những đơn vị có doanh nghiệp, vận động người sử dụng lao động đưa nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho công nhân lao động vào thỏa ước lao động tập thể.

2. Nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên truyền nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên, CBCCVCLĐ

– Tuyên truyền, vận động đoàn viên, CBCCVCLĐ tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, tin học, ngoại ngữ… đáp ứng đòi hỏi về chất lượng lao động trong bối cảnh diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

– Vận động thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động đưa nhiệm vụ nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động vào quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị, vào thỏa ước lao động tập thể; tạo điều kiện về thời gian, vật chất cho người lao động tham gia học tập; phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức cho người lao động được kèm cặp nâng cao tay nghề, thi tay nghề tại doanh nghiệp.

– Tiếp tục triển khai Quyết định số 231/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020”.

3. Các hình thức triển khai thực hiện

Tùy theo điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, các cấp công đoàn có thể sử dụng các hình thức để triển khai thực hiện như sau:

– Tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên, CBCCVCLĐ.

– Tổ chức thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài hệ thống công đoàn, có thể thí điểm sử dụng hình thức truyền thông mới thông qua các mạng xã hội (Facebook, Zalo…) để tuyên truyền.

– Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho CBCCVCLĐ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp như: Tuyên truyền miệng trực tiếp, sử dụng tài liệu, tư vấn pháp luật, tuyên truyền lồng ghép với các hoạt động văn hóa thể thao, thông qua hệ thống loa truyền thanh tại các doanh nghiệp…

– Đối với các đơn vị có doanh nghiệp, triển khai hình thức tuyên truyền mới: “Ngày hội tư vấn cùng công nhân lao động”, cụ thể như:

+ Thời gian: Nhân dịp Tháng Công nhân; kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam 2/7; ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7; kỷ niệm ngày truyền thống của ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hưởng ứng “Ngày pháp luật” hoặc những thời điểm khác phù hợp.

+ Địa điểm: Tổ chức ở những nơi thuận tiện để đông đảo công nhân lao động tham gia.

+ Thành phần: Công nhân lao động, cán bộ công đoàn cơ sở.

+ Nội dung tư vấn: Có thể tổng hợp nhiều nội dung như: Những ảnh hưởng của cuộc cách mạng khoa học công nghiệp lần thứ tư tới đời sống, việc làm của công nhân lao động; học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; phòng, chống ma túy; Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, kỹ năng sống…

+ Hình thức tổ chức: Tùy theo điều kiện, tình hình đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị để lựa chọn hình thức phù hợp. Nội dung chương trình có thể thực hiện như sau: Chọn tư vấn 01 nội dung quan trọng nhất cho toàn thể công nhân lao động ở trong hội trường; tư vấn riêng từng nội dung tại các bàn tư vấn ngoài hội trường; tổ chức bốc thăm trúng thưởng (công đoàn vận động các doanh nghiệp đã ký chương trình phúc lợi đoàn viên với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam có quà tặng cho công nhân lao động tham gia chương trình)…..

4. Tổ chức thực hiện

4.1. Công đoàn Viên chức Việt Nam

– Hướng dẫn, chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật; nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động năm 2018.

– Theo dõi, tổng hợp số liệu báo cáo về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trước ngày 15/11/2018.

4.2. Các công đoàn trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam

– Căn cứ hướng dẫn của Công đoàn Viên chức Việt Nam xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật; nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động năm 2018.

– Tổng hợp số liệu tuyên truyền theo các nội dung hướng dẫn trên, các hình thức tuyên truyền được áp dụng, đánh giá thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, báo cáo kết quả về Công đoàn Viên chức Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo) trước ngày 10/11/2018.

Trên đây là hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến pháp luật; nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động năm 2018, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam đề nghị ban chấp hành, ban thường vụ các công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

– Thường trực BTV (để b/c);

– Các Công đoàn trực thuộc CĐVCVN;

– Lưu VT, TG.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phan Phương Hạnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.