Đoàn Trường đã giao Câu lạc Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tổ chức Tập huấn, tư vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lần thứ nhất, năm 2023

Trong năm học 2022 – 2023, Đoàn Trường đã thành lập Câu lạc bộ Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trực thuộc Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ, sinh hoạt định kỳ mỗi tháng 01 lần, mỗi lần hoạt động, Ban Chủ nhiệm sẽ tìm kiếm, chia sẻ kỹ năng, phương pháp về xác định ý tưởng khởi nghiệp cho đoàn viên, thanh niên. Hoạt động của Câu lạc bộ đã nhận được sự hưởng ứng của đoàn viên thanh niên trong Trường, bước đầu trang bị được cho đoàn viên thanh niên những kiến thức cơ bản về khởi nghiệp, hun đúc tinh thần, ý định khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên của Trường.
Ngày 23 tháng 02 năm 2023 vừa qua, Đoàn Trường đã giao Câu lạc Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tổ chức Tập huấn, tư vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lần thứ nhất, năm 2023 cho đoàn viên, sinh viên với hơn 350 đoàn viên thanh niên.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.