Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ triển khai các hoạt động tuyên truyền, định hướng giá trị hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới năm 2023

Năm 2023, Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ đã lựa chọn và triển khai các hoạt động tuyên truyền, định hướng giá trị hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới phù hợp với đặc điểm đơn vị. Các hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức và hành động của các đoàn viên thanh niên trong việc xây dựng và phát huy 04 tiêu chí giá trị hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới, gồm: 1. Có lý tưởng cách mạng; 2. Tiên phong hành động; 3. Giàu lòng yêu nước; 4. Đạo đức trong sáng.

Các hoạt động tuyên truyền, định hướng giá trị hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới được tổ chức theo kế hoạch số…KH/ĐTN, ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Đoàn Trường. Các hoạt động gồm có: xây dựng poster tuyên truyền về 04 tiêu chí giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới tại Văn phòng Đoàn và khuôn viên Trường; tổ chức tọa đàm về việc nâng cao hiệu quả công tác triển khai 04 tiêu chí giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới trong đoàn viên thanh niên; phối hợp với các cơ quan báo chí trong và ngoài trường để đăng tải bài viết, video, hình ảnh về các hoạt động tuyên truyền, định hướng giá trị hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới…

Các hoạt động tuyên truyền, định hướng giá trị hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới đã thu được kết quả tích cực. Các đoàn viên thanh niên trong trường đã có sự hiểu biết sâu sắc và thực hiện tốt 04 tiêu chí giá trị hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới trong cuộc sống và công việc. Các hoạt động tuyên truyền, định hướng giá trị hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới cũng đã góp phần quảng bá hình ảnh của Đoàn Trường và các đoàn viên thanh niên trong trường đến với cộng đồng.

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa và thiết thực của Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ nhằm triển khai Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” năm 2023. Đây cũng là dịp để các đoàn viên thanh niên trong trường ôn lại tinh thần và lý tưởng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và khẳng định vai trò và vị thế của mình trong xã hội hiện đại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.