TIN TỨC CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ VÀ VIỆC LÀM: HIỆU LỰC TỪ THÁNG 3-2023 VÀ CHI TIẾT CÁC THAY ĐỔI

Chính sách mới về nhân sự và việc làm có hiệu lực từ tháng 3-2023
(1) Bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính
Thông tư số 11/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 31-3-2023, hướng dẫn về hội đồng quản lý (HĐQL) và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQL trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính.
Cơ cấu HĐQL gồm: Đại diện cơ quan quản lý cấp trên của đơn vị sự nghiệp công lập, gồm đại diện của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, UBND cấp tỉnh và cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp (nếu có); người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập; viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập; đại diện tổ chức, đơn vị liên quan. Số lượng thành viên HĐQL từ 5-11 người, gồm chủ tịch HĐQL, thư ký HĐQL và các thành viên HĐQL. Tùy theo yêu cầu nhiệm vụ, HĐQL có thể có phó chủ tịch HĐQL. Số lượng, cơ cấu thành viên HĐQL của từng đơn vị sự nghiệp công lập cụ thể do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề án tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập quyết định. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQL không quá 5 năm.
(2) 7 vị trí công tác định kỳ chuyển đổi lĩnh vực KH-CN tại địa phương
Thông tư 20/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN) có hiệu lực từ ngày 15-3-2023, quy định Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực KH-CN tại chính quyền địa phương.
Danh mục vị trí công tác định kỳ chuyển đổi lĩnh vực KH-CN tại địa phương bao gồm: Quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu KH-CN; Thẩm định, giám định công nghệ dự án đầu tư và chuyển giao công nghệ; Hoạt động an toàn bức xạ và hạt nhân; Hoạt động sở hữu trí tuệ; Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng; Thẩm định, cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH-CN; Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH-CN; Thẩm định hồ sơ thành lập tổ chức KH-CN; Cấp giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức KH-CN; Hợp tác, trao đổi KH-CN có yếu tố nước ngoài.
(3) Danh mục, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
Thông tư 01/2023/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực từ ngày 17-3-2023, quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông tại chính quyền địa phương.
Thông tư này quy định, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 3 năm (36 tháng) đến 5 năm (đủ 60 tháng), không bao gồm thời gian tập sự, thử việc. Thời điểm tính thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là thời điểm có văn bản điều động, bố trí, phân công nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền theo quy định.
(4) 10 vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý ngành ngân hàng
Thông tư 21/2022/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-3-2023, hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực ngân hàng.
Thông tư nêu rõ, vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực ngân hàng được xác định trên cơ sở nguyên tắc quy định tại Điều 3, Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 1-6-2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức. Căn cứ xác định vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực ngân hàng thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 4, Nghị định số 62/2020/NĐ-CP.
(5) Tiêu chuẩn đối với chấp hành viên trong quân đội
Thông tư số 10/2023/TT-BQP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16-3-2023, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2018/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về chức danh cán bộ ngành thi hành án quân đội. Theo quy định tại thông tư này, các tiêu chuẩn đối với chấp hành viên (CHV) đã được rút gọn, không còn các tiêu chuẩn về ngoại ngữ, tin học.
Cụ thể, CHV sơ cấp phải có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 5, Điều 18, Luật Thi hành án dân sự và Điều 4, Thông tư 10/2023/TT-BQP; có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ thi hành án dân sự theo nội dung, chương trình của Bộ Tư pháp. CHV trung cấp phải có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 5, Điều 18, Luật Thi hành án dân sự và Điều 4, Thông tư 10/2023/TT-BQP; có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ thi hành án dân sự chính theo nội dung, chương trình của Bộ Tư pháp. CHV cao cấp phải có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 5, Điều 18, Luật Thi hành án dân sự và Điều 4, Thông tư 10/2023/TT-BQP; có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị, hoặc cao cấp lý luận chính trị – hành chính, hoặc cử nhân chính trị, hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận tương đương cao cấp lý luận chính trị theo quy định; có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ thi hành án dân sự cao cấp theo nội dung, chương trình của Bộ Tư pháp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.