Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ đây mạnh triển khai mô hình đoàn kết tập hợp thanh niên tham gia tổ chức Đoàn, tổ chức Hội năm học 2022 – 2023 qua việc thu hút thanh niên tham gia vào các câu lạc bộ, đội, nhóm trực thuộc đoàn hội

Ngày 23/4/2023, Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ đã triển khai mô hình đoàn kết tập hợp thanh niên tham gia tổ chức Đoàn, tổ chức Hội trong năm học 2022 – 2023 tại Phòng Hội Thảo, với sự tham gia tích cực của các đoàn viên, thanh niên trong trường.

Thông báo số 79-TB/ĐTN ngày 17 tháng 10 năm 2022 của Đoàn Trường đã đưa ra giải pháp mô hình đoàn kết tập hợp thanh niên tham gia tổ chức Đoàn, tổ chức Hội trong năm học 2022 – 2023. Báo cáo số 355-BC/ĐTN ngày 22 tháng 5 năm 2023 của Đoàn Trường cũng đã công bố kết quả triển khai mô hình đoàn kết tập hợp thanh niên tham gia tổ chức Đoàn, tổ chức Hội trong năm học đã qua.

Để đẩy mạnh việc triển khai mô hình này, Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ đã thu hút thanh niên tham gia vào các câu lạc bộ, đội, nhóm trực thuộc đoàn hội. Theo báo cáo của Đoàn Trường, mô hình này đã mang lại hiệu quả tích cực, giúp tăng cường tinh thần đoàn kết, sáng tạo và phát huy tiềm năng của các thành viên.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.