CHẶNG ĐƯỜNG MỚI: NGHỊ QUYẾT 27-NQ/TW VÀ HÀNH TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHÓA XIII

Ngày 09/11/2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII) ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới với quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp như sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.