Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ đợt 2 đối với các Đoàn khoa trực thuộc năm học 2023 – 2024

Ngày 07/5/2024, Nhằm đánh giá kết quả thực hiện các chỉ thị, chủ trương công tác Đoàn, đồng thời kịp thời phát hiện, biểu dương các mô hình mới, điển hình tiên tiến, Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ đã tổ chức đợt kiểm tra, giám sát định kỳ lần 2 đối với các Đoàn khoa trực thuộc trong năm học 2023 – 2024 tại Phòng Hội thảo 1.

Nội dung kiểm tra:

  • Việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ Đại hội Đoàn các cấp. 
  • Việc triển khai học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; việc cụ thể hóa chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024 của Ban Chấp hành Thành đoàn và Ban Chấp hành Đoàn Trường.
  • Công tác triển khai và kết quả thực hiện Tháng Thanh niên năm học 2023 – 2024; kết quả thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2023 – 2024.
  • Kết quả thực hiện Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; việc triển khái Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc triển khai Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 – 2030”;
  • Kế hoạch 262-KH/TĐTN-BTG ngày 02/8/2021 của Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 – 2026”.

Đơn vị được kiểm tra: Đoàn khoa Công nghệ thông tin, Đoàn khoa Khoa học xã hội, Đoàn khoa Kinh tế – Quản lý công nghiệp.

Kết quả đạt được

Thông qua đợt kiểm tra, Ban Thường vụ Đoàn Trường đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực từ các Đoàn khoa trực thuộc. Đa số các Đoàn khoa đã chủ động, sáng tạo trong việc triển khai các hoạt động, đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Bên cạnh đó, đợt kiểm tra cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác Đoàn. Ban Thường vụ Đoàn Trường tổng hợp kết quả kiểm tra, đưa ra những đánh giá khách quan, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế còn tồn tại. Tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các Đoàn khoa trong việc nâng cao chất lượng hoạt động, hướng tới mục tiêu xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Đoàn kiểm tra làm việc với Đoàn khoa Công nghệ thông tin

Đoàn kiểm tra làm việc với Đoàn khoa Khoa học xã hội

Đoàn kiểm tra làm việc với Đoàn khoa Kinh tế – Quản lý công nghiệp

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.