Đoàn Trường tổ chức Lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đoàn viên kết nạp mới, năm học 2022 – 2023

Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tổ chức Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đoàn viên kết nạp mới vào ngày 18/4/2023 tại Hội trường A, với sự tham gia của 176 đoàn viên mới. Đạt tỷ lệ 100%. Đây là một trong những hoạt động quan trọng nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đoàn viên mới kết nạp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về lịch sử, chủ nghĩa và đường lối của Đảng; về pháp luật và chính sách của Nhà nước; về nhiệm vụ và vai trò của Đoàn Thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hoạt động có ý nghĩa nhằm nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhà trường, góp phần xây dựng một thế hệ thanh niên có ý thức trách nhiệm, năng động, sáng tạo và phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2022 – 2023.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.