Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tổ chức kiểm tra định kỳ đợt 2 đối với các Đoàn khoa trực thuộc năm học 2022 – 2023

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ khóa 5; thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2022 – 2023, Hướng dẫn số 59-HD/UBKTTĐ, ngày 28/2/2022 của Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn Cần Thơ về công tác kiểm tra, giám sát trong Đoàn và Giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW năm 2022.

 Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thực hiện kế hoạch kiểm tra định kỳ đợt 2 năm học 2022 – 2023.

* Đơn vị được kiểm tra: Đoàn khoa Khoa học xã hội, Đoàn khoa Công nghệ thông tin, Chi đoàn cơ sở khối hành chính, Đoàn khoa Quản lý công nghiệp.

* Thời gian kiểm tra: từ 20/5/2023.

Kiểm tra tại Đoàn khoa Khoa học xã hội

Kiểm tra tại Đoàn khoa Công nghệ thông tin

Kiểm tra tại Chi đoàn cơ sở khối hành chính

Kiểm tra tại Đoàn khoa Quản lý công nghiệp

Đoàn kiểm tra gồm các đồng chí

  1. Đ/c Nguyễn Hoàng Viện – Bí thư Đoàn trường
  2. Đ/c Phạm Thành Công – Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ nhiệm UBKT Đoàn trường
  3. Đ/c Nguyễn Nhựt Quỳnh – UV BTV Đoàn trường, Phó Chủ nhiệm UBKT Đoàn trường

* Nội dung kiểm tra:

– Việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ Đại hội Đoàn các cấp. 

– Việc triển khai học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đoàn các cấp; việc cụ thể hóa chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 của Ban Chấp hành Thành đoàn và Ban Chấp hành Đoàn Trường.

– Công tác triển khai và kết quả thực hiện Tháng Thanh niên năm học 2022 – 2023; kết quả thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2022 – 2023.

– Kết quả thực hiện Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; việc triển khái Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc triển khai Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 – 2030”;

– Kế hoạch 262-KH/TĐTN-BTG ngày 02/8/2021 của Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 – 2026”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.