Ủy ban kiểm tra Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tổ chức giám sát chuyên đề đối với các Đoàn khoa trực thuộc năm học 2022 – 2023

Căn cứ Chương trình làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đoàn trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ khóa V, nhiệm kỳ 2022 – 2024;

Thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2022 – 2023, Hướng dẫn số 08-HD/UBKTTĐ, ngày 27/2/2023 của Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn Cần Thơ về công tác kiểm tra, giám sát trong Đoàn và giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW năm 2023.

Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ, Ủy ban Kiểm tra Đoàn trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề năm 2023.

Giám sát chuyên đề:

Nội dung:

– Đối với tập thể: Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ lần thứ XI; kết quả thực hiện Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 -2025. 

– Đối với cá nhân: Giám sát việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của Ủy viên Ban Chấp hành cùng cấp gắn với việc thực hiện Kế hoạch số 68-KH/TĐTN-TCKT ngày 08/02/2023 của Ban Thường vụ Thành đoàn về tiếp tục thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biển hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thời gian: 21/5/2023

* Đoàn làm việc với: Đoàn khoa Công nghệ thông tin, Đoàn khoa Khoa học xã hội, Đoàn khoa Quản lý công nghiệp, Chi đoàn cơ sở khối hành chính.

* Thành phần đoàn giám sát:

  1. Đ/c Phạm Thành Công – Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ nhiệm UBKT Đoàn trường
  2. Đ/c Nguyễn Nhựt Quỳnh – UV BTV Đoàn trường, Phó Chủ nhiệm UBKT Đoàn trường

Đoàn kiểm tra làm việc với Đoàn khoa Công nghệ thông tin

Đoàn kiểm tra làm việc với Đoàn khoa Khoa học xã hội

Đoàn kiểm tra làm việc với Đoàn khoa Quản lý công nghiệp

Đoàn kiểm tra làm việc với Chi đoàn cơ sở khối hành chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.