ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ CẦN THƠ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG “CHI ĐOÀN MẠNH” GIAI ĐOẠN 2023 – 2027

Ngày 20/10/2023, Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tổ chức Hội nghị hướng dẫn xây dựng “Chi đoàn mạnh” giai đoạn 2023 – 2027 cho cán bộ Đoàn, đoàn viên tại Trường.

Quang cảnh Hội nghị triển khai hướng dẫn xây dựng “Chi đoàn mạnh” giai đoạn 2023 – 2027

Tại Hội nghị, Đoàn trường đã triển khai các nội dung về việc xây dựng Xây dựng “Chi đoàn mạnh” trên cả 3 mặt: Tư tưởng, chính trị – phong trào, hoạt động và tổ chức với những nội dung cụ thể như sau:

Thứ nhất, là mạnh về tư tưởng, chính trị. Thực hiện thông qua việc tuyên truyền và giáo dục rộng rãi về Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Đoàn và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, chi đoàn cũng cần khuyến khích đoàn viên tích cực tham gia các cuộc thi, tìm hiểu về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Để tạo môi trường giáo dục tốt, chi đoàn cần tổ chức sinh hoạt phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức và đổi mới trong phương thức. Mục tiêu là giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và lịch sử đất nước, tạo ra tinh thần tự hào và tự tôn dân tộc trong lòng mỗi đoàn viên. Ngoài ra, chi đoàn cũng cần tổ chức sinh hoạt về giáo dục đạo đức, lối sống văn hoá và giáo dục pháp luật. Điều này giúp phát huy vai trò gương mẫu, ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện của mỗi đoàn viên. Chi đoàn cần hướng dẫn đoàn viên tiếp cận thông tin chính thống, phổ biến kiến thức, thông tin về tình hình thế giới, trong nước, địa phương và đơn vị. Điều này giúp đoàn viên có kiến thức cần thiết để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, khuyến khích đoàn viên tham gia các câu lạc bộ lý luận của Đoàn, tạo điều kiện cho họ học tập lý luận chính trị. Chi đoàn cũng cần nắm bắt nguyện vọng và định hướng dư luận xã hội, tình hình tư tưởng, chính trị của đoàn viên để có giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị, sự đoàn kết của Chi đoàn.

Thứ hai, là mạnh về phong trào và hoạt động: Để đảm bảo mạnh về phong trào và hoạt động, chi đoàn cần cần phát huy ý kiến góp ý, thảo luận thống nhất của mỗi đoàn viên để xây dựng, triển khai chương trình công tác, kế hoạch hoạt động của Chi đoàn hằng năm; xây dựng chỉ tiêu, cụ thể hóa nghị quyết của Chi đoàn, chỉ đạo của đoàn cấp trên gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Thực hiện phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho đoàn viên, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo gần với tinh thần đoàn viên vừa là chủ thể tổ chức vừa là đối tượng thụ hưởng trong các hoạt động, chương trình của Chi đoàn. Chi đoàn cần chủ động đề xuất với cấp uỷ, lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vị để đảm nhiệm nhiệm vụ, công trình, phần việc hoặc huy động nguồn lực xã hội. Đồng thời, chi đoàn cần đảm nhiệm xây dựng, thực hiện các công trình thanh niên hằng năm, đảm bảo cụ thể phong trào cách mạng của Đoàn phù hợp với đối tượng đoàn viên, gắn với đặc điểm địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thứ ba, là mạnh về tổ chức: Xây dựng nội dung sinh hoạt phong phú, phù hợp với nhu cầu của đoàn viên, kết hợp các hình thức sinh hoạt trực quan, sử dụng công nghệ thông tin, số hóa trong truyền tải nội dung sinh hoạt Chi đoàn. Chi đoàn cần thực hiện quản lý đoàn viên trên Phần mềm quản lý đoàn viên, cập nhật đầy đủ thông tin đoàn viên. Đồng thời, chi đoàn cần chủ động phát hiện, đề xuất tạo nguồn Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn đảm bảo năng lực, nhiệt huyết để thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện chủ trương 1+1, khuyến khích đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú. Thực hiện nghiêm túc, thực chất việc đánh giá xếp loại đoàn viên.

Hội nghị thảo luận sôi nổi nhằm đưa ra các phương pháp triển khai thực hiện xây dựng “Chi đoàn mạnh” hiệu quả tại các đơn vị

Xây dựng chi đoàn mạnh là cơ sở để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị và xã hội; thu hút, tập hợp, đoàn kết đoàn viên, thanh niên, phát huy cao nhất tính tiền phong, gương mẫu của đoàn viên.

Để Cuộc vận động xây dựng “Chi đoàn mạnh” được đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu, trong thời gian tới, Đoàn trường sẽ triển khai tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn, đoàn viên; khen thưởng, tuyên dương chi đoàn mạnh hàng năm; kiểm tra, rà soát, chỉ đạo việc thực hiện nội dung xây dựng chi đoàn mạnh trong toàn Khối trường học.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.