Ủy ban kiểm tra Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tổ chức kiểm tra chuyên đề đợt 1 đối với các Đoàn khoa trực thuộc năm học 2023 – 2024.

Căn cứ Chương trình làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đoàn trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ khóa V, nhiệm kỳ 2022 – 2024; Thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2023 – 2024, Hướng dẫn số 19-HD/UBKTTĐ, ngày 22/2/2024 của Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn Cần Thơ về công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn năm 2024. Ngày 18/3/2024, Ủy ban Kiểm tra Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ đã tiến hành kiểm tra chuyên đề đợt 1 đối với các Đoàn khoa trực thuộc trong năm học 2023-2024. Đây là hoạt động thường niên nhằm đánh giá công tác cán bộ đoàn các cấp, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Mục đích

  • Nhằm đảm bảo yêu cầu về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đoàn Trường đối với các đoàn cơ sở trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2023 – 2024.
  • Đánh giá hiệu quả, kết quả thực hiện các chỉ thị, chủ trương công tác Đoàn, chấp hành điều lệ Đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Nội dung kiểm tra: Công tác cán bộ đoàn các cấp trọng tâm là công tác giới thiệu, quy hoạch cán bộ đoàn giai đoạn 2024 -2027, giới thiệu cán bộ đoàn ứng cử, bổ nhiệm.

Địa điểm, thành phần:

* Đoàn làm việc với: Đoàn khoa Quản lý công nghiệp; Đoàn khoa Kỹ thuật xây dựng; Đoàn khoa Khoa học xã hội.

* Thành phần đoàn kiểm tra:

  1. Đ/c Phạm Thành Công, Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ nhiệm UBKT Đoàn trường
  2. Đ/c Nguyễn Nhựt Quỳnh, UV BTV Đoàn trường, Phó Chủ nhiệm UBKT Đoàn trường
  3. Đ/c Lý Thị Tú Uyên, Ủy viên UBKT

Kết quả:

Đợt kiểm tra đã chỉ ra những kết quả tích cực cũng như những tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ đoàn tại các Đoàn khoa. Từ đó, Ủy ban Kiểm tra đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Ủy ban Kiểm tra Đoàn Trường sẽ tiếp tục thực hiện các đợt kiểm tra, giám sát chuyên đề khác trong thời gian tới. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, phát huy tốt vai trò của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ủy ban Kiểm tra làm việc với Đoàn khoa Quản lý công nghiệp, Đoàn khoa Kỹ thuật xây dựng và Đoàn khoa Khoa học xã hội

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.