Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai công tác tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, năm học 2023 – 2024, hình thức trực tuyến, dành cho đoàn viên, sinh viên

Ngày 15/5/2024, Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh năm học 2023 – 2024, hình thức trực tuyến, dành cho đoàn viên, sinh viên, nhằm quán triệt, phổ biến những nội dung về Thể lệ Hội thi, Kế hoạch tổ chức, đối tượng và hình thức tham gia đến các bạn sinh viên.

Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hoạt động thường niên do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Hội thi nhằm mục đích:

  • Tạo sân chơi trí tuệ, bổ ích và lý thú cho đoàn viên, sinh viên.
  • Tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, sinh viên.
  • Góp phần nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đoàn viên, sinh viên.
  • Đẩy mạnh phong trào học tập, nghiên cứu khoa học trong đoàn viên, sinh viên.
  • Phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập, nghiên cứu khoa học.

Với hơn 4.500 đoàn viên, sinh viên tham gia, Hội thi đã góp phần nâng cao kiến thức, trang bị lý tưởng, niềm tin cho đoàn viên, sinh viên của Trường vào Chủ nghĩa Mác – Lênin, Đảng Cộng sản Việt Nam, bồi dưỡng cho đoàn viên, sinh viên lòng yêu kính lãnh tụ, tình yêu quê hương, đất nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.